Obchodní podmínky obchodu kabelky.eu

1. Obecná ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je

Valde, s.r.o.
Borekova 13
821 06 Bratislava

IČO: 35897601
DIČ: 2021870235
IČ DPH: SK2021870235
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku: Bratislava, Oddíl: Sro, Vložka: 32875 / B

(Dále jen "prodávající")

Kontaktní údaje prodávajícího:
Valde s.r.o.
Eva Bániková
Tel .: +421 2 206 332 80
E-mail: obchod@kabelky.eu

a kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu www.kabelky.eu (dále jen "eshop"). Kupujícím se rozumí fyzická osoba spotřebitel nebo podnikatel (který je podnikatelem ve smyslu § 2 odst. 2 obchodního zákoníku), který po vlastní autorizaci odeslal elektronickou objednávku zpracovanou systémem obchodu.

1.2. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu souhlasí s tím, že tyto všeobecné obchodní podmínky se budou vztahovat na kupní smlouvu, uzavřenou na eshopu (dále "kupní smlouva").

1.3. Obchodní podmínky blíže upravují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele a kupujícího ve svém aktuálním znění a tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.

1.4. Obchodní a reklamační podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou zvláštní písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odlišné od všeobecných obchodních podmínek, budou ustanovení zvláštní písemné kupní smlouvy upřednostněny před všeobecnými obchodními podmínkami.

Orgán dozoru:
Slovenská obchodní inspekce (SOI)
Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27 odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele tel. č .: 02/58272 172-3, fax č .: 02/58272 170

2. Způsob uzavírání kupní smlouvy

2.1. Kupující zašle návrh na uzavření kupní smlouvy prodávajícímu odesláním objednávkového formuláře na eshopu (dále jen "objednávka").

Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním objednávky prodávajícím.

2.2. Automatické e-mailové oznámení o objednávce, které se zašle automaticky po objednávce, se nepovažuje za závazné akceptování objednávky (a není uzavřením kupní smlouvy). Závazným uzavřením kupní smlouvy (a tím akceptování objednávky) je e-mailová zpráva podle bodu 2.3, kterou zašle až následně prodávající kupujícímu (tj POTVRZENÍ NEZASÍLÁ ESHOP ZÁKAZNÍKOVI, NE NAOPAK).

2.3. Závazné potvrzení objednávky je samostatný e-mail, který obsahuje následující text

Vaše objednávka č. [Číslo objednávky] změnila stav na: "Závazné potvrzení objednávky".
Toto závazné akceptování objednávky NEZASÍLÁ ESHOP ZÁKAZNÍKOVI (prodávající kupujícímu).

2.4. V případě, že si při vyplňování objednávky kupující zvolí možnost bezhotovostního převodu na účet prodávajícího, bude závazné potvrzení objednávky dle bodu 2.3. obsahovat i informace, potřebné k uskutečnění platby, tj celkovou částku objednávky včetně DPH, číslo účtu prodávajícího a variabilní symbol.

2.5. Návod a pokyny pro kupujícího jak nakupovat na eshopu a jak vyplnit objednávku prodávající zveřejňuje na web stránce eshopu v sekci "Jak nakupovat".

2.6. Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody a prokazatelných nákladů. Objednávku může kupující stornovat e-mailem, nebo telefonicky.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, kupující je nedostupný, kupující neodpovídá na e-maily, nesprávná e-mailová adresa kupujícího, vrácení e-mailového potvrzení objednávky kvůli nefunkčnosti e-mailové adresy kupujícího a podobně).
kupující uvedl v objednávce nepravdivé údaje o sobě.
prodávající z vážných důvodů nemůže zboží dodat. V případě, že tato situace nastane, prodávající je povinen neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu ve lhůtě 14-ti kalendářních dnů.

3. Práva a povinnosti prodávajícího

3.1. Prodávající je povinen:
a) dodat na základě objednávky kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a termínu a zabalit ho nebo opatřit pro přepravu způsobem potřebným na jeho uchování a ochranu,
b) zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy SR,
c) předat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě všechny doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy (záruční list, dodací list, daňový doklad).
3.2. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího.
3.3. Prodávající má právo kontaktovat v případě potřeby kupujícího telefonicky nebo e-mailem.
3.4. Prodávající nenese odpovědnost:
- Za opožděné dodání, případně poškození objednaného zboží zaviněné přepravcem během přepravy kupujícímu,
- Za případné nedodání zboží, ke kterému došlo vinou výrobce (dodavatele) v důsledku jakéhokoliv omezení, případně zrušení distribučních práv nebo jiných nepředvídatelných překážek.

4. Práva a povinnosti kupujícího

4.1. Kupující je povinen:
a) převzít zakoupené nebo objednané zboží,
b) zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží,
c) nepoškozovat dobré jméno prodávajícího,
d) potvrdit v dodacím listu (nebo poštovní doručence) převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.

4.2. Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém stranami v závazném akceptování objednávky.

4.3. Kupující je povinen při objednávce a komunikaci s prodávajícím uvádět pravdivé údaje o sobě včetně fungující e-mailové adresy.

4.4. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením jeho kupní ceny a následným převzetím objednaného zboží od přepravce.

5. Dodací podmínky

5.1. Zboží je prodáván podle vzorů a produktových listů vystavených na eshopu.

5.2. Doba dodání: Pokud není uvedeno u produktu v eshopu jinak, doba expedice je zpravidla v pracovní den následující po potvrzení objednávky. V případě, že zboží není na skladě, doba expedice může být 7 pracovních dnů, případně delší. O době expedice prodávající bude kupujícího informovat. Celková doba dodání je součtem doby na expedici a doby doručení zásilky dopravcem. Za dobu doručení zásilky od jejího podání prodávajícím ručí dopravce. Slovenská pošta by měla doručit dobírku nebo balík nejpozději třetí pracovní den od podání (data expedice).

5.3. Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je uvedeno v akceptaci objednávky jako "Dodací adresa". Kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti a podepsat protokol o doručení a předání zboží. Zboží se považuje za dodané okamžikem doručení zboží na adresu uvedenou v závazné akceptaci objednávky a převzatý okamžikem fyzického převzetí zboží kupujícím nebo odmítnutím převzetí zboží, které dopravce vyznačí v protokolu o doručení a předání zboží.
 

5.4. Náklady na doručení zboží dle kupní smlouvy jsou:

0,00 Kč za každou zásilku kurýrem GLS při objednávce zboží v hodnotě nad 3000, Kč
99 Kč (s DPH) za každou zásilku kurýrem GLS při objednávce zboží v hodnotě do 100, - € včetně, pro případ platby předem.
139 Kč (s DPH) za každou zásilku dobírkou kurýrem GLS při objednávce zboží v hodnotě do 100, - € včetně, platba při přebírání zásilky.
0,00 € při převzetí zboží v provozu eshopu (Borekova 13, Bratislava), při platbě předem nebo při platbě při přebírání zboží.
Všechno objednané zboží zašle prodávající kupujícímu v jedné zásilce v rámci ČR prostřednictví zvoleného přepravce.

5.5. Kupující je povinen zkontrolovat zboží i jeho obal hned po doručení. V případě, že kupující zjistí, že obal zboží je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží je povinen kupující vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží, jehož správnost potvrdí dopravce.

5.6. Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě uvedené v bodě 5.2. Obchodních podmínek odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou část kupní ceny ve lhůtě 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy bezhotovostním převodem na účet určený kupujícím.

5.7. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, doba expedice objednaného zboží podle bodu 5.2. začíná běžet následujícím pracovním dnem po dni, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.

6. Kupní cena

6.1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží dohodnutou v kupní smlouvě včetně nákladů na doručení zboží (dále jen "kupní cena") dobírkou v místě dodání zboží, dobírkou prostřednictvím společnosti poskytující poštovní služby, nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, uvedený v závazném potvrzení objednávky .

6.2. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.

6.3. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnutý zboží ve lhůtě podle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.

6.4. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě, kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny pouze v souladu s platnými právními předpisy SR.

7. Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

7.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.

7.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo když tak neučiní včas, tak v době kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

8. Reklamace

Prodávající odpovídá za vady zboží a kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u prodávajícího podle platného reklamačního řádu zveřejněného na web stránce eshopu, který stanoví i délku a podmínky záruky na zboží.

9. Osobní údaje a jejich ochrana

Prodávající se zavazuje dodržet všechny zákonné povinnosti týkající se nakládání a ochrany údajů o kupujícím, které prodávající zpracovává. Podmínky ochrany údajů prodávající zveřejňuje na web stránce eshopu v části Ochrana osobních údajů.

10. Odstoupení od kupní smlouvy

10.1. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že se vyskytly závažné překážky, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě.

10.2. Kupující - spotřebitel (který není podnikatelem ve smyslu § 2 odst. 2 obchodního zákoníku) může bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů od uzavření smlouvy, nebo převzetí zboží ve smyslu § 7, odst. 1 zákona č. 102/2014 Z.z, nejde-li o prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků kupujícího a určeného speciálně pro jednoho kupujícího (např. Peněženka, aktovka, diář s vlastním logem), nebo zboží, který vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit. Zboží který je použit nebo vykazuje známky použití.

10.3. Prodávající doporučuje Kupujícímu pro splnění povinnosti pro Odstoupení od smlouvy oznámit potřebné náležitosti Prodávajícímu vyplněním a odesláním elektronického formuláře ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY přímo ze stránek internetového obchodu www.kabelky.eu, nebo vytištěného z formatu PDF a zasláním Prodávajícímu - Odstoupení spotřebitele od smlouvy. O přijetí a akceptování odstoupení od smlouvy bude kupující vyrozuměn e-mailem ze strany Prodávajícího neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od obdržení oznámení.

10.4. Odstoupení od smlouvy musí kupující učinit písemnou formou a musí obsahovat identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijatá plnění zejména číslo účtu a / nebo poštovní adresu. Zároveň s odstoupením od kupní smlouvy je povinen doručit prodávajícímu zboží spolu s příslušenstvím včetně dokumentace, návodu, záručního listu, dokladu o zaplacení a pod.  (ne dobírky!). Kupující při úplném odstoupení od smlouvy spolu se zbožím předá originální doklad - fakturu, při částečném odstoupení od smlouvy kopii dokladu - faktury.

10.5 Kupující - spotřebitel má právo ve lhůtě 14 dnů zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém "kamenném" obchodě. Odzkoušet však neznamená začít zboží používat a následně jej vrátit prodávajícímu.

10.6. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které není použit, nachází se v originálně zapečetěném původním obalu a není poškozený nebo neúplný, vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu za zboží uvedenou v závazném akceptování objednávky nebo její část v lhůtě 15 pracovních dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a doručení zboží prodávajícímu bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím.

10.7. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, který je použit a je poškozený nebo neúplný, vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu za zboží uvedenou v závazném akceptování objednávky nebo její část sníženou v souladu s ust. § 457 občanského zákoníku o hodnotou jeho opotřebení ve výši 1% z celkové ceny zboží za každý den používání zboží ao hodnotu opravy a uvedení zboží do původního stavu ve lhůtě 15 pracovních dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a doručení zboží prodávajícímu bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím.

10.8. Prodávající vrátí při platném odstoupení od smlouvy kupujícímu kupní cenu. Náklady na vrácení zboží nesnáší kupující pouze v tom případě, pokud zboží plně neodpovídal kvalitativním požadavkům a zároveň byl vadný. Za zboží plně odpovídající kvalitativním požadavkům se považuje zboží stejné nebo obdobné charakteristiky, jaká je uvedena v nabídce zboží na internetové stránce prodávajícího.

10.9. V případě, že kupující nesplní některou povinnost uvedenou v bodě 10.4. těchto všeobecných obchodních podmínek, odstoupení od kupní smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit kupujícímu kupní cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladů, spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na web stránce eshopu.

11.2. V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoli její změna musí mít písemnou formu.

11.3. V případě pochybností se smluvní strany dohodly, že za dobu používání se považuje doba od doručení zboží kupujícímu podle bodu 5.3. těchto všeobecných obchodních podmínek do dne doručení zboží prodávajícímu podle bodu 10.4. těchto všeobecných obchodních podmínek.

11.4. Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude prováděna primárně ve formě e-mailových zpráv. V případě nutnosti může být komunikace vedena i telefonicky nebo osobně, avšak dohody smluvních stran musí být následně potvrzeno písemnou formou (e-mailem, poštou).

11.5.Na vztahy neupravené těmito obchodními a reklamačními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku, Zákona, zákona č. 22/2004 CFU o elektronickém obchodu a o změně a doplnění zákona č. 128/2002 CFU o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 284/2002 CFU ve znění pozdějších předpisů a Zákona č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

11.6. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy. V případě změny těchto obchodních podmínek prodávající zveřejní starší verze v archivu na web stránce eshopu. Kupující má tak kdykoliv k dispozici obchodní podmínky platné v den uzavření kupní smlouvy.

11.7. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

Tyto obchodní podmínky platí od 2.3.2016

Starší verze obchodních podmínek:

obchodní podmínky platné od 1.1.2009 do 27.3.2013 (PDF)